Domek Karkonosze

Warunki uczestnictwa

Domek Karkonosze, i wszystkie rezerwacje zarządzane są przez biuro podróży A.T.J. sp. z o.o.

Uregulowania podróżne

Wszystkie rezerwacje są oparte na podstawie następujących uwarunkowań uczestnictwa oraz usług. Państwo akceptują je poprzez swój podpis.

 1. Zawarcie umowy podróżnej

Zgłoszenie może nastąpić pisemnie, ustnie lub telefonicznie. Jeśli warunki potwierdzenia podróży różnią się od zawartych w zgłoszeniu, przysługuje inna oferta organizatora podróży, która obowiązuje przez okres 10 dni.

 1. Opłata

W momencie zawarcia umowy wymagana jest wpłata 20% kwoty podróżnej, która w całości jest wliczana w koszty przejazdu. Opłata całościowa jest uiszczana zgodnie z ustaleniami indywidualnymi. Wpłaty, które przekraczają 20% (np. za bilety lotnicze, które muszą być wystawione w przeciągu 24 godzin) muszą być wpłacane bezpośrednio organizatorowi i są uznawane, jeśli zostaną wydane aktualne dokumenty podróżne (np. liniowe bilety lotnicze) w przeciągu określonego okresu (maksymalnie 1 tydzień). Wszystkie podróżne opłaty ryczałtowe w świetle ustawy mogą być przyjęte w przypadku wydania karty ubezpieczenia zgodnie z paragrafem 651 k ust. 3 kc. Jeśli klient życzy sobie przesłania dokumentów podróżnych, musi się upewnić, że przesłanie dokumentów normalną pocztą jest możliwe (przeważnie 14 dni). W przypadku późniejszej wpłaty klient ponosi odpowiedzialność za terminowość dostarczenia dokumentów podróżnych.

Rezerwacje w przeciągu 2 tygodni przed rozpoczęciem podróży wymagają natychmiastowego przelewu całej wymaganej kwoty bezpośrednio organizatorowi.

W przypadku zamawiania poszczególnych świadczeń, których łączna wartość nie przekracza 150 Euro musi zostać doliczona opłata manipulacyjna w wysokości 25 Euro. Wszystkie przelewy wykonywane są w Euro.

 1. Świadczenia

Dodatkowe ustalenia, które zmieniają zakres umownych usług wymagają pisemnego potwierdzenia. Za zakłócenia w komunikacji lotniczej, na które organizator nie ma wpływu oraz możliwych z tego tytułu roszczeń w stosunku do innych usług organizator nie jest odpowiedzialny. Wszystkie ceny katalogowe są podawane w Euro, chyba, że wchodzą w rachubę opłaty miejscowe za dodatkowe świadczenia.

 1. Zmiany cen i usług

Jeśli termin podróży przypada w terminie dalszym, niż 4 miesiące po zawarciu umowy, to organizator jest zobowiązany w terminie do 21 dni przed rozpoczęciem wycieczki w przypadku podwyżki kosztów przewozu lub świadczeń za określone usługi jak np. opłaty portowe, lotnicze lub zmiany obowiązujących kursów walutowych poinformować i zmienić koszty następująco:

W przypadku zwiększenia kosztów transportu w momencie zawarcia umowy, w szczególności kosztów paliwa, to możliwe jest podniesienie ceny podróży według nast. obliczeń -
jeśli podwyżka dotyczy miejsca pasażera, to organizator ma prawo domagać się od podróżnego dopłaty. Jeśli zmieni się kurs walutowy odnośnie zarezerwowanej wycieczki, organizator ma prawo żądać dopłaty od podróżnego do powstałej w ten sposób różnicy cenowej.

W przypadku dodatkowych zmian cen wycieczki organizator ma obowiązek bezzwłocznie poinformować podróżnych i przedstawić powód zmiany cen.

W przypadku podwyżek większych niż 5% podróżny ma prawo rezygnacji z umowy bez ponoszenia kosztów, lub domagać się uczestnictwa w wycieczce o podobnych kosztach do pierwotnych, jeśli organizator jest w stanie takową mu zaoferować bez dodatkowych opłat. Podróżny ma obowiązek powiadomić niezwłocznie organizatora o swoim wyborze w przypadku poinformowania o podwyższeniu kosztów wycieczki.

 1. Odstąpienie klienta od umowy, zmiana rezerwacji, osoby zastępcze

Klient ma prawo odstąpić od umowy w każdym momencie przed rozpoczęciem wycieczki. Uznawane jest podanie powodu rezygnacji organizatorowi. Zaleca się dokonanie tego w formie pisemnej. Jeśli nie są sformułowane żadne dodatkowe opłaty z tytułu rezygnacji/rezerwacji (np. wozy kempingowe, wypożyczane pojazdy itd.) obowiązują następujące koszty odstąpienia:

 • w przypadku rezygnacji do 30 dni 20%, minimalnie 25 Euro
 • 29 – 22 dni minimalnie 50 Euro
 • 21-15 dni 30%
 • 14-7 dni 50%
 • 6-3 dni 65%
 • 2-0 dni 80% ceny wycieczki

Za rezerwacje pojazdów wymagane są nast. koszty rezygnacji:

 • odstąpienie do 15 dni przed rozpoczęciem podróży – 25 Euro, później 50 Euro
 • w przypadku lotów liniowych koszty kształtują się następująco: koszty rezerwacji/ zmiany rezerwacji przed rozpoczęciem podróży – 200 Euro, rezygnacja od 72 godzin przed odlotem – 300 Euro
 • zmiana rezerwacji przed wystawieniem biletów – 50 Euro, jeśli regulamin danych linii lotniczych nie stanowi inaczej.

W przypadku promów i podróży autobusami z Holland America Line obowiązują następujące ceny:

 • rezygnacja do 91 dni przed odjazdem – 130 Euro za osobę
 • rezygnacja 90-76 dni przed odjazdem - 30%
 • rezygnacja 75-46 dni przed odjazdem – 50%
 • rezygnacja 45-16 dni przed odjazdem – 75%
 • rezygnacja poniżej 15 dni lub nie przystąpienie do podróży – 90% ceny wycieczki.

Zalecamy Państwu w każdym przypadku zawarcie ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji z wycieczki. W przypadku opłat czarterowych, które podlegają stałym wahaniom, koszty rezygnacji ponoszą Państwo. O wysokości kosztów rezygnacji zostaną Państwo poinformowani na potwierdzeniu/rachunku. W przypadku odstąpienia od umowy organizator wycieczki ma prawo domagać się od klienta wyrównania faktycznie poniesionych kosztów. Podróżnemu oczywiście przysługuje prawo dochodzenia, że szkoda nie zaistniała, lub jej koszty są niższe.

 1. Niewykorzystane świadczenia

Jeśli wycieczkowicz nie skorzysta ze wszystkich usług wskutek przedwczesnego powrotu lub innych ważnych powodów, to organizator będzie się starał u usługodawców o zwrot nie poniesionych kosztów na rzecz klienta.

 1. Odstąpienie od umowy przez organizatora podróży

Organizator podróży może odstąpić od zawartej umowy przed rozpoczęciem wycieczki lub po jej rozpoczęciu w następujących przypadkach:

 • bez zachowania terminu

Jeśli podróżny zakłóca nieustannie przebieg podróży pomimo upomnień organizatora lub zachowuje się w sposób jawnie sprzeczny z regulaminem umowy, następuje natychmiastowe rozwiązanie umowy. Jeśli umowę wypowiada organizator wycieczki, to zachowuje on prawo do kosztów, musi jednakże wziąć w rachubę wartość zaoszczędzonych w ten sposób świadczeń i usług, które to podlegają pod niezrealizowane usługi.

 • do 2 tygodni przed rozpoczęciem wycieczki

W przypadku braku wymaganej ilości uczestników, jeśli taka jest wpisana w trasę danej wycieczki

 • do 4 tygodni przed rozpoczęciem wycieczki

Jeśli zorganizowanie wycieczki po wyczerpaniu wszystkich możliwości przez organizatora nadal nie jest możliwe, ponieważ spodziewane wpływy są tak niskie, że spowodują konieczność poniesienia dodatkowych kosztów przez organizatora.

 1. Odpowiedzialność organizatora wycieczki

Organizator wycieczki odpowiada w ramach obowiązku uczciwego handlowca za:

 • sumienne przygotowanie podróży
 • staranny dobór i kontrolę usługodawców
 • prawidłowość opisu świadczeń i usług
 • prawidłowe wykonanie świadczeń zawartych w umowie

Wyjątki w przypadkach odpowiedzialności za wozy kempingowe oraz wypożyczane samochody są regulowane poprzez przepisy firm wypożyczających, które to klient podpisuje na miejscu w momencie wypożyczenia. Na życzenie są udostępniane klientowi warunki wypożyczenia.

 1. Gwarancje/rekompensaty

W przypadku przebiegu wycieczki niezgodnego z umową podróżny ma prawo do wyrównania. Organizator ma prawo odmowy w razie roszczeń nieadekwatnych do okoliczności. Organizator może zapewnić wyrównanie poprzez wprowadzenie usług o podobnej wartości.

Podróżny może się domagać obniżenia ceny wycieczki w przypadku długotrwałego nie wywiązywania się z umowy przez organizatora. Cena wycieczki jest obniżana do momentu,
w którym wszystkie warunki umowy były wypełniane należycie, zgodnie z podaną wartością.

Obniżka nie jest przewidziana, jeśli wycieczkowicz z własnej winy nie powiadomił o niedopatrzeniach.

Zerwanie umowy: jeśli jakieś zdarzenie znacząco wpłynie na przebieg wycieczki, a organizator nie rekompensuje tego w ciagu przewidzianego terminu, to uczestnik ma prawo w ramach uregulowań prawnych we własnym interesie, na podstawie uzasadnionych powodów, do pisemnego rozwiązania umowy.

Odszkodowania: jeśli organizator wycieczki przyczynia się do sytuacji prowadzących do powstania uchybień, to uczestnik może domagać się odszkodowania.

 1. Ograniczona odpowiedzialność

Organizator wycieczki nie odpowiada za nienależyte wykonanie usług poprzez firmy trzecie, wyraźnie wymienione w opisie podróży jako usługi firm trzecich, np. wozy kempingowe, wypożyczane samochody, hotele, rejsy liniowe i przejażdżki.

 1. Zasada współodpowiedzialności

Podróżny jest zobowiązany do współpracy w przypadkach zakłóceń w świadczeniu usług w ramach ustalonych prawem, unikania powodowania ewentualnych szkód lub starać się je minimalizować.

Podróżny jest zobowiązany w szczególności reklamować niezwłocznie nieprawidłowości kierownictwu wycieczki. Jest ono odpowiedzialne za rekompensaty, jeśli jest to możliwe. W przypadku zaniechania przez uczestnika zgłoszenia nieprawidłowości, roszczenie o rabat cenowy nie będzie uwzględniany.

 1. Wykluczenie roszczeń i przedawnienie

Roszczenia z powodu nienależytego wywiązania się z umowy podróżnej należy składać w przeciągu miesiąca od przewidzianego w umowie zakończenia podróży u organizatora. Roszczenia ulegają przedawnieniu po upływie jednego roku. Przedawnienie zaczyna się liczyć od przewidzianego w umowie dnia zakończenia podróży. Jeśli podróżny złożył zażalenie, to przedawnienie jest wstrzymane do czasu, gdy organizator lub jego gwarant dadzą odpowiedź w formie pisemnej.

 1. Przepisy paszportowe, wizowe i zdrowotne

Podróżny jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich wymaganych przepisów podczas wycieczki we własnym zakresie. Organizator ponosi odpowiedzialność za pouczenie obywateli danego państwa, w którym jest sprzedawana dana wycieczka o regulacjach paszportowych, wizowych i zdrowotnych, jak również o ich ewentualnych zmianach przed rozpoczęciem wycieczki. Obywatelom innych państw informacji udzielają właściwe konsulaty.

 1. Bezskuteczność niektórych uregulowań

Brak skuteczności niektórych uregulowań umowy podróżnej nie nie skutkuje nieskutecznością wymogów całej umowy.
Obietnice miejsc rezerwacji, biur podróży wobec uczestników wykraczające poza ofertę katalogu nie mają mocy prawnej. Analogicznie jest w przypadku obietnic pilotów wycieczek podczas podróży.

 1. Sądy

Uczestnik wycieczki ma prawo zaskarżyć organizatora tylko w miejscu właściwej dla jego siedziby podsądności.

 1. Ubezpieczenie od niewypłacalności

Wszystkie podróże w myśl dyrektywy podróży ryczałtowych są ubezpieczone od ryzyka niewypłacalności w firmie R+V. Wypłaty następują jedynie po przedłożeniu odpowiedniej polisy. Zastosowanie mają wszystkie zmiany dotyczące podróży w ramach przepisów prawa Unii Europejskiej.

 1. Organizator (w myśl ustawy)

MESO Amerika-Kanada-Reisen
produkt MESO Reisen GmbH
Otto-Suhr-Allee 59, D-10585 BERLIN
Tel. (030) 212 3419 0 | Fax (030) 212 34 1927

 

Powrót do góry

Domek Karkonosze / Łomnica
A.T.J. Sp. z o.o.
Świerczewskiego 70
58-531 Łomnica
Polska

075 – 644 07 16    Polska
kom 605115258
+49 30 - 212 34 190   Niemcy


www.domek-karkonosze.pl